Venom Decides What To Eat

تمرین جمله سازی براساس کلیپ کوتاه چیه و چه کاربردی داره؟


تمرین جمله سازی در واقع جز مهارت های سه گانه یادگیری زبان نیست و این سبک توسط لیندورام ارائه شده. هدف این تمرین تقویت مهارت شنیداری و تشخیص اجزای جمله هست به این صورت که شما با انجام این سری تمرین ها به مرور یاد میگیرین کلمات مختلف رو کجاهای جمله بکار ببرین و جایگاه صحیح اجزای جمله رو تشخیص بدین. تو هر دیالوگ یه قسمت زیرنویس نشون داده میشه و یه قسمت مخفی شده و کلماتش بهم ریخته شده بنابرین شما باید قسمت بهم ریخته رو طوری مرتب کنین تا دیالوگ تکمیل بشه

برای انجام این تمرین اول راهنما رو با دقت مطالعه و شروع به مرتب کردن کلمات کنین


راهنمای تمرین


ویدئو رو اجرا کن

همزمان با خوندن زیر نویس ویدئو رو پلی کن

دیالوگ فیلم رو گوش بده

قسمت مخفی شده دیالوگ رو نگاه کن

کلمات بهم ریخته رو مرتب کن

با کلیک روی کلمات بهم ریخته دیالوگ فیلم رو تکمیل کن

کلمه مورد علاقتو ذخیره کن

کلمه ای که معنیشو نمیدونی روش کلیک کن و به کتابخونت اضافه کن

Venom Decides What To Eat

1 of 32
Eyes! Lungs! Pancreas!
So so many time. little snacks,
previous slow repeat pause

ترجمه :

چشم ها گوش ها لوزالمعده، یه عالمه تنقلات خوشمزه تو زمان خیلی کوتاه


بعضی از اسامی در زبان انگلیسی هم قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش هستند که واژه ی time از این قاعده مستثنی نیست این واژه در صورتی که قابل شمارش باشد به معنی (دفعه ، بار) و اگر غیرقابل شمارش باشد به معنی (زمان ، وقت) است . اگر به صورت time باشد غیرقابل شمارش و معنی زمان را می دهد و اگر به صورت times باشد قابل شمارش و معنی دفعه را می دهد.

برای نشان دادن مقدار از کمیت سنج (quantifier) که نوعی صفت هست و بنابراین قبل از اسم قرار می گیرد استفاده می کنیم که برای اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش متفاوت هستند واژه های little و few دو کمیت سنج هستند که مقدار کم را نشان می دهند به این صورت که آنها را مستقیما قبل از اسم مورد نظر قرار می دهیم little time اما نکته اینجاست که نمی توانیم بگوییم few time چرا که few برای اسامی قابل شمارش استفاده می شود و در اینجا time غیرقابل شمارش است بنابراین از little استفاده می کنیم

I've been to Mashhad few times ✔️
دفعات کمی به مشهد رفتم.

برای شدت بخشیدن به صفت ها یا کمیت سنج ها می توانیم از قیدهای درجه (degree adverb) استفاده کنیم به این صورت که مستقیما قبل از کمیت سنج ها قرار می گیرند و شدت آنها را نشان می دهند . so و too دو قید درجه هستند اما کاربرد متفاوتی دارند so مفهوم مثبت ولی too مفهوم منفی دارد.
با دقت به مثال های زیر توجه کنید :


Jhon is so tall.He plays basketball well.

در این مثال قد بلند بودن جان بد نیست و به او در بازی بسکتبال کمک می کند.


Jhon is too tall.He cannot sit comfortably on an airplane.

در این مثال قد بلند بودن جان خوب نیست چون باعث میشود نشستن در هواپیما برایش راحت نباشد.


بنابراین هرگاه مفهوم جمله مثبت بود از so و هرگاه منفی بود از too استفاده می کنیم . بنابراین چون وجود خوراک زیاد و زمان کم برای شخصیت فیلم رضایت بخش هست از so استفاده کرده است

so many snacks so little time ✔️

too many snacks too little time ✖️گرامر های استفاده شده در این تمرین


نظرتون رو برای ما ارسال کنید